Te Kura Te Reo

Unit 3 - Nō hea tō whānau? – Where is your family from?

Activity 3 - Learning the words for yes and no

Watch Unit 3 Scene 2 where Jo teases Hani about Haami.

Click here to listen

Read the transcript of this scene.

  Māori English
Jo E kī, Hana! Well, Hana!
Hana He aha? What?
Jo Nō hea a Häami? Where’s Haami from?
Hana Nō Porirua. From Porirua.
Jo He pai a Haami ki a koe? Do you like Haami?
Haami Kāo! No!
Jo Āe! He pai a Haami ki a koe. Yes! You like Haami.
Hana Āe, pea. Yes, perhaps.
Jo He ātaahua a Haami, në? He’s good looking, eh?
Hana Äe. Yes.
Kaiako Koutou mā, whakarongo mai! Everyone, pay attention!

 

āe   yes/correct   kāo or kāore   no/incorrect

 

Now the phrase "Do you like?" and responses.

He pai a Haami ki a koe?

Do you like Haami?

 
 
 
 
 
 
 
 

Practise asking the question and responding with āe or kāore/kāo.

Tasks

Click on a task to see what you need to do.

Show/Hide

Now the phrase "Do you like?" and responses.

He pai a Haami ki a koe?

Do you like Haami?

 
 
 
 
 
 
 
 


Practise asking the question and responding with āe or kāore/kāo.